Automatgenererad bild.
Publicerad

Mistra Closing the loop

VAD ÄR UTMANINGEN?
I takt med samhällets ökande konsumtion skapar vi också allt mer avfall. Det gäller även inom tillverkningsindustrin. Stora mängder avfall genereras främst inom gruvnäringen, men även inom många andra industrigrenar, exempelvis pappers-, stål- och livsmedelsindustrin. Det är dock endast en mindre del av industriavfallet som återvinns. Utmaningen är att öka denna andel – som idag ligger på strax över tio procent.

Metaller, kemikalier, plast och andra användbara material sorteras fortfarande ut som avfall. Att ta tillvara på dessa material genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Väl utformade materialåtervinningsprocesser bidrar till att spara naturresurser och att minska utsläppen till miljön.

"Closing the loop ska bidra med ett öppnare sinne och nytänkande. Istället för att se uttjänta produkter ska vi beskriva materialflöden och tekniska egenskaper, och försöka hitta nya marknader för återvunnet material."
Evalena Blomqvist, programchef

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?
Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. Det ska bland annat ske genom att utveckla mät- och processteknik så att industriavfall kan upparbetas till råvaror och material utan att sprida miljögifter. Särskilt stort behov finns att effektivisera återvinningen av komplexa produkter som elektronik, datorer, bilar etc.

En viktig del av programmet är att underlätta samarbeten mellan olika industribranscher. Programmet består av sju enskilda forskningsprojekt (se lista nedan) – med deltagande av olika industrier – som under programtiden har ett löpande utbyte av tankar och idéer. Bland annat ska resurs- och avfallsflöden inom olika industrier kartläggas. Programmet kommer också att bedriva forskning om styrmedel som uppmuntrar materialåtervinning, samt analysera marknader och affärsmodeller för produkter av återvunnet material.

De sju projekten (ansvarigt lärosäte inom parentes):

  • Realizing resource efficient recycling of vehicles (Chalmers)
  • Closing the loop for phosphorous in chemical industry residues (Chalmers)
  • Material efficiency management in manufacturing (Mälardalens högskola)
  • Sustainable recycling av green plastics and industrial plastic waste (RISE Research Institutes of Sweden AB)
  • From industrial waste to product design (Chalmers)
  • Increased use of by-products and wastes from the steel industry in cement production (Umeå universitet)
  • Production of calcium aluminate out of aluminium black dross (Swerea MEFOS)

VILKA KOMMER HA NYTTA AV RESULTATEN?
Programmet ökar kunskapen om resursflödena i samhället, och ökar möjligheten till värdehöjande upparbetning av industrins biprodukter, restprodukter och avfall. Att det är möjligt har tidigare visats framgångsrikt inom Mistras forskningsprogram Stålkretsloppet, som utvecklat en metod att utvinna metallen vanadin ur stålindustrins slagg till ett värde av cirka en miljard kronor per år. Svensk industri ökar därmed sin konkurrenskraft. Särskilt ökar möjligheten för återvinningsindustrin att på sikt exportera svensk miljöteknik.

Framgångsrika projekt som ökar industrins materialåtervinning kommer att minska samhällets miljöpåverkan, och bidrar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen beträffande avfall. Ökad materialåtervinning är något som prioriteras både i svensk lagstiftning och inom EU.

Fakta

Programtid:
2012–2019

Finansiering:
Mistra investerar 88 MSEK

Programvärd:
RISE Research Institutes of Sweden AB

Programchef:
Evalena Blomqvist, RISE

Programansvarig, Mistra:
Åsa Moberg

Webbsida:
Programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster